درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎري

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ، ﭘﺲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ و ﺷﺮوع ﻫﻤﮑﺎري ﻟﻄﻔﺎ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎري و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺮاﺣﻞ رو اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

نام و نام خانوادگی

اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﺧﻼﺻﻪ اي ازﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه رﺳﺘﻮران داري و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺷﺘﻪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﯾﺎ ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ(در صورتی که پاسخ سوال قبلی بله است)

دﻻﯾﻞ ﺟﺬب ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

آﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﯿﺲ رﺳﺘﻮران ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ، ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ؟

ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﺑﻬﺎ و رﻫﻦ (در صورتی که مالک نیستید دارید)

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده

آﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﯿﺲ رﺳﺘﻮران ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺰدارﯾﺪ؟

حداقل بودجه یا سرمایه

حداکثر بودجه یا سرمایه

ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار دارﯾﺪ؟

تعداد شرکا(در صورتی که شریک دارید)

ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟

ﻧﺤﻮه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه آﻟﯿﻦ

آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ کدام واﺣﺪﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه بوده

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از واﺣﺪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻈﺮﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

دﻟﯿﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ واﺣﺪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ اي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ دارﯾﺪ؟

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﺪه(در صورتی که بله)

از ﺻﺒﺮ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ، در آﺧﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ، ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس: