خدمات پشتیبانی(ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ و اﺣﯿﺎء ﻣﻨﻮ)

ﻣﺸﺨﺼﺎت واﺣﺪ ﺗﺠﺎري درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺺ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي