ﻣﺸﺎوره و راه اﻧﺪازي رﺳﺘﻮران

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ و اﯾﺪه

(business plan) اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ و ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻮ و ﭘﻮرﺷﻦ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و رﺳﺘﻮران و ﻣﺸﺎوره در ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺖ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺸﺎوره در ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﺳﺘﺨﺪام

 آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﻮ (آﻣﺎده ﺳﺎزي،ﭘﺨﺖ،ﺳﺮو) ، اﻣﻮر رﺳﺘﻮران داري

(مدیریت خرید، انبار، فروش و ارتباط با مشتری، کنترل کیفیت)

مشاوره و همراهی در طراحی داخلی مجموعه و مبحث برندینگ