درباره ما

ﮔﺮوه ﻣﺸﺎور و راه اﻧﺪاز آﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره و راه اﻧﺪازي رﺳﺘﻮران ، از ﺳﺎل 1390 ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ روز ﺧﻮد و ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎر
ﺗﯿﻤﯽ دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ رﺳﺘﻮران داري ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎي ﮐﺎر وﺟﻮد دارد و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ، ﻟﺬا ﮔﺮوه آﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﯾﻦ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر را اﻣﺮي ﺳﺎده و مطمئن ﮔﺮداﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ اﻓﺰون ﺑﺎﺷﺪ